تاریخ من نه میلادی است و نه هجری!

مبدأ تاریخ من لبخند زیبای توست

و

پایانش بغضی است که مهربانانه پنهان میکنی از من!!!

/ 2 نظر / 25 بازدید