# عشق
خدایا کسی را  که قسمت مت نیست سر راهمان قرارنده که شبهای دلتنگیش برای ماباشد و روزهای خوشش برای دیگری 
/ 0 نظر / 4 بازدید