من زندگی را دوست دارم ولی

از زندگی دوباره می ترسم

دین را دوست دارم

!ولی از کشیش ها می ترسم

قانون را دوست دارم

 ولی از پاسبان ها می ترسم

 عشق را دوست دارم

ولی از زنها می ترسم

 کودکان را دوست دارم

ولی از ایینه می ترسم

سلام را دوست دارم

ولی از زبانم می ترسم

 من می ترسم پس هستم

این چنین می گذرد روز و روزگار من

من روز را دوست دارم

ولی از روزگار می ترسم