کفشهایم که جفت میشوند

دلم هوای رفتن می کند.

من کودکانه بیقرار تو می شوم

 بی آنکه فکر کنم

 آیا کسی دلتنگ من می شود یا نه............