خدایا

از تو معجزه می خواهم

معجزه ای بزرگ در حد خدا بودنت

تو خود بهتر میدانی،معجزه ای که اشک شوقم را جاری کند...

نا امید نیستم...فقط دلتنگم...