اشتباه من این بود:هرکجا رنجیدم لبخند زدم،

فکر کردند درد ندارم،

سنگین تر ضربه زدند.