حقیقت دارد

دوستت دارم

من از یادت نمی کاهم

تورا من چشم در راهم.