از همه داشتنهایت که به آن می بالی خدا راکم کن ببین چه داری؟

به همه ی کمبوهایت که که از آن می نالی خدا را اضافه کن ببین چه کم داری؟