مشکل پسرا اینه که با اینکه دوستت ندارن؛
تظاهر به دوست داشتنت می کنن !
مشکل دخترام اینه که در حالیکه دوستت دارن؛
تظاهر به دوست نداشتنت
می کنن.