از پاسخ من معلمان آشفتند

از دهانشان هرچه در آمد گفتند

اما به خدا هنوز من معتقدم:

از جاذبه تو سیب ها می افتند.