سرنوشتم چیز دیگر را روایت میکند

بی تعارف این دل خیلی هوایت می کند

قلب من با هر صدا با هر تپش با هر سکوت

غرق در خون،یک صدا دارد دعایت میکند.