آرزو میکنم هیچ راه نجاتی نداشته باشی

وقتی که غرق در خوشبختی هستی