آرزو  میکنم روزهایی را که پیش رو داری

 آغازی آن روزی باشد که آرزو دار