دوستی تکرار دوستت دارم نیست

فهمیدن ناگفتنی های کسی است که

دوستش داری