خدایا کسی را  که قسمت مت نیست سر راهمان قرارنده

که شبهای دلتنگیش برای ماباشد

و روزهای خوشش برای دیگری