آرزو دارم روز هایی که پیش رو داری

آغاز آن روزی باشد که

آرزو داری.