به یاد داشته باش

انسانها در کنار هم عاشقند

و دور از هم عاشقترند.