صحبت از فاصله نیست ،صحبت از مهر و وفاست.

شاید این فاصله ها محک عاطفه هاست/