چار خشاب سر کمرو ژسه و شونم،

تیه کال خوشکلم تش زی و جونم.