قد بلند ،تیه درشت،هیکل خانی/

غم دنیا نخری تا منه داری؟