تیه کال بالا بلند لو اناری،ده سراغمه نیگری.مه دوسم نداری؟