غریبی را نباید در الفبای غریبی جستجو کرد.

هر وقت عزیزت یادت نکنه تنهایی.