من "ارگ بمم"خشت به خشتم متلاشی.تو "نقش جهان"هر وجبت ترمه و کاشی.در هر نفس این است دعایم همه جانا/در زیر و بم خاطره آزرده نباشی.