راحت نوشتیم بابا نان داد...

بی آنکه بدانیم بابا چه سخت برای نان ، همه جوانیش را داد...