بی شک

جهان را به عشق کسی آفریده اند

چون من که آفریده ام از عشق

                                       جهانی برای تو...