عـــاشـقـــم ..

عـــاشــق آن "مـــیــــم" کــــه مــــی آیــــد آخــــر "عـــزیــــز"

و مــــرا مـــیکــنـد مــــــال تـــــــو ...