این روزها احساس میکنم چقد شبیه سکوتم

با کوچکترین حرفی میشکنم.