همیشه ماندگار من

همه می خواهند...

تو از سرم بیفتی...

غافل از اینکه،

تو را در دلم پنهان کـــــــــرده ام... !