در دنیای بچه ها هر کی زودتر بگه دوست دارم برنده است
 
 ولی تو دنیای بزرگا هرکه اول بگه بازنده است.