دست خودمان نیست که روی حرفهایمان نمی مانیم

ما روی زمینی ایستاده ایم که هر روز خودش را دور میزند