یکـی بـود ، یکـی نبـود

غیــر از خـدا ، هیچــکس نبـود !

. . .

و حـالا

توی دل ما،

همــه هستنـد،

جـز خـدایی کـه صاحب خانه است و جایش خالی ست .