حکایت عجیبیست

رفتار ما را خداوند می بیند و می پوشاند

مردم نمی بینند و فریاد می زنند . .