زندگی زیباست ای زیباپسند        زنده اندیشان به زیبایی رسند


آنقدرزیباست این بی بازگشت       که ازبرایش می توان ازجان گذشت