لبخند تورا چند صباحی است ندیدم

یک بار دگر خانه ات آباد

بگوسیب